Filter

Autor Michal Papánek

mimix

Michal Papánek

Životopis

Svet a človek sú v neustálych premenách. V dnešnej dobe, na počiatku tretieho milénia si oveľa viac citlivých ľudí uvedomuje význam umenia, ako najkrajšieho a najčistejšieho prejavu ducha v hmote, ktorý vytvára bezpečnú cestu spájania ľudí vo svete.

Estetické cítenie ma vo voľných chvíľach vždy priťahovalo k výtvarnej činnosti.Vo svojich dielach útočím na vaše zmysly predstavivosťou, pričom s divákom komunikujem priamo prostredníctvom farby a tvaru. Moja tvorba sa čiastočne odpútava od vonkajšej nápodoby a námetmi sa stávajú pocitové záznamy prežitých chvíľ, úvah a fantázie v danom okamihu. Vediem svojský meditatívny dialóg so sebou samým, okolitým svetom a súčasnosťou. Ide mi o duševnú očistu, harmóniu, nevyčerpateľnosť tvarov, čaro línie, farby, rytmu a ťahu štetca. Dávam však dielam dramatickú pečať, tajuplnosť, ale i romantickosť. Pre mňa motív otvára možnosti maliarskeho spracovania v nových súvislostiach.The world and a man are  in constant transformation. Nowadays, at the beginning of the third millennium, many  more sensitive people are aware of the importance of art, as the most beautiful and purest expression of spirit in the body, which creates a secure way of connecting people around the world. In free time my aesthetic sense  has always been  attracted  to the  works of art.Through my artwork I challenge  your senses with imagination, and communicate  directly with the viewer by means of  color and shape. My creations are  partially distracted  from the real image while  emotional records of lived moments, reflections and imagination at the time become my motifs . I conduct a peculiar  meditative dialogue with myself, the outside world and the present. This is about my mental cleansing, harmony, immensity of shapes, magic of lines, colors, rhythms and brush strokes. But I give my artwork a dramatic seal,  mystique, as well as romance.  For me, a motif opens up the possibility of painting workmanship in a new context.

Diela

 1 2 3 >>