Obchodné podmienky

- tu nájdete obchodné podmienky platné pri nákupe v našom internetovom obchode.
 
1. Všeobecné ustanovenia a definície
 
 Obchodné podmienky definované v tomto dokumente sa vzťahujú na obchodné vzťahy, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu http://www.artoco.sk a špecifikujú práva a povinnosti medzi Kupujúcim, Predávajúcim a Dodávateľom.
 
"Kupujúcim" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala zo stránky www.artoco.sk elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná pomocou elektronického obchodu priamo zo stránky, alebo samostatným e-mailom popisujúcim dielo alebo službu, o ktorú je záujem.

Pod pojmom "Predávajúci", "Artoco", "My", "Náš" sa rozumie web stránka Artoco reprezentovaná osobou Zdena Brnoliaka (kontaktná adresa: Studničná 39, p.Val.Dubová, 034 96, Slovensko).

Pod pojmom "Dodávateľ", "Umelec", "Autor" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prezentuje svoje diela na stránkach www.artoco.sk , vyplnila registračný formulár autora alebo predáva dielo cez našu web stránku.
 
 "Objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, objednanom diele a jeho cene, alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie.
 
"Prepravcom“ sa rozumie Slovenská pošta, spoločnosť UPS, kuriérska alebo akákoľvek iná prepravná spoločnosť, ktorá bola poverená doručením objednaného diela Kupujúcemu.

"Dielom“ sa rozumie akékoľvek umelecké dielo, služba alebo tovar, ktorý sa ponúka na predaj na Našich stránkach.


SEKCIA NÁKUPU DIEL

ísť na SEKCIU PREDAJA DIEL
ísť na VŠEOBECNÚ SEKCIU
- v tejto sekcii nájdete platné obchodné podmienky týkajúce sa prevažne (ale nie výhradne) kupujúcich návštevníkov našej stránky,
- obchodné podmienky definované v tomto dokumente sa vzťahujú na obchodné vzťahy, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu http://www.artoco.sk a špecifikujú práva a povinnosti medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 
2. Nákup diel

    2.1. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Kupujúci taktiež akceptuje platnú cenu objednaných Diel uvedenú na internetovej stránke, ktorá bude navýšená o poštovné a balné.
    2.2. Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká e-mailovým potvrdením Objednávky Predávajúcim.
    2.3. Po uskutočnení Objednávky bude na e-mail Kupujúceho zaslané Potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu.
     2.4. Objednané Dielo zašleme do troch pracovných dní, odo dňa v ktorom prijmeme 20% zálohovú platbu. Všetky potrebné platobné detaily a inštrukcie obdrží Kupujúci v Potvrdení objednávky.
    2.5. Zostávajúcich 80% z ceny Diela a poštovné zaplatí Kupujúci priamo v hotovosti pri preberaní tovaru prostredníctvom dobierkovej služby.
    2.6. Artoco nezodpovedá za uvedené údaje o Diele, jeho opis, váhu, rozmery a veľkosť, ktoré sú vložené na stránku samotným Autorom Diela.
    2.7. Upozorňujeme Kupujúcich, že farebnosť a výzor diel sa môže v skutočnosti líšiť od zobrazenia na Našej web stránke. Môže to byť zapríčinené aj menším rozlíšením, ktoré je potrebné na manipuláciu obrázkov na Našej stránke.
    2.8. Artoco nezodpovedá za to, ak objednané dielo už nie je k dispozícii, a to chybou softvéru alebo autora. V tomto prípade ponúkne Artoco Kupujúcemu náhradné Diela. Pokiaľ si ich Kupujúci nebude priať, vyplatíme Kupujúcemu všetky dovtedy zaplatené platby späť v plnej výške, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prijatia platby na Náš účet.
    2.9. Celý obchod a komunikácia prebieha výhradne medzi Kupujúcim a Artocoom. Kupujúci nesmie za žiadnych okolností kontaktovať Autora Diela. Za porušenie týchto podmienok hrozí Kupujúcemu (aj Autorovi) okamžité prerušenie spolupráce a zánik možnosti využívať Naše stránky, prípadne aj vymáhanie náhrady za stratu zisku.
    2.10. Artoco si vyhradzuje právo si vyhradzuje právo upravovať Obchodné podmienky.
Obchodné podmienky platné pre Vašu Objednávku sú tie, ktoré platili v deň predaja diel.

3. Cena a platby

    3.1. Všetky potrebné platobné detaily a inštrukcie k platbe obdrží Kupujúci v Potvrdení objednávky, ktorá príde na Kupujúceho e-mailovú adresu po odoslaní Objednávky.
    3.2. Kupujúci musí najskôr zaplatiť Predávajúcemu zálohovú platbu vo výške 20% z ceny Diela a až po prijatí tejto platby bude Dielo odoslané.
    3.3. Zostávajúcich 80% z ceny diela a poštovné, zaplatí Kupujúci priamo v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby pri preberaní tovaru.  
    3.4. V prípade nevyzdvihnutia, alebo neprevzatia tovaru od Prepravcu sa zálohová platba vracia znížená o sumu poštovného.
    3.5. Poštovné náklady zahŕňajú ochrannú obálku, balné, poistenie tovaru a poštovné vyžadované Prepravcom a hradí ich v plnom rozsahu Kupujúci.
    3.6. Všetky bankové poplatky spojené s prijatím platby v inej mene ako je Euro hradí Kupujúci.
    3.7. Cena je našich stránkach uvádzaná vrátane DPH.

4. Doručenie Diel

    4.1. Zásielky doručí Prepravca na adresu uvedenú v Objednávke. Kupujúci musí zabezpečiť prevzatie zásielky v dohodnutom čase a termíne.
    4.2. V prípade, že Artoco nie je schopný odoslať Dielo do 3 pracovných dní odo dňa prijatia zálohovej platby, budeme Kupujúceho informovať o náhradnom termíne dodania Diela.
    4.3. Za dodanie Diela sa považuje jeho prevzatie od Prepravcu.
     4.4. Objednaný tovar zasielame do 3 pracovných dní odo dňa prijatia zálohovej platby za objednaný tovar.
    4.5. Zásielky určené mimo Slovenska sú zasielané Slovenskou poštou a poštovné hradí v plnom rozsahu Kupujúci.
     4.6. Zásielky, ktoré sú Predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie Kupujúceho a Kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným doručením v plnej výške.
     4.7. V prípade, že Kupujúci neprejaví ochotu spolupracovať je Predávajúci po predchádzajúcom upozornení oprávnený objednané Dielo predať inému záujemcovi.
    4.8. Artoco nezodpovedá za oneskorené dodanie Diel zavinené Prepravcom.
    4.9. V prípade, že sa Kupujúci na nás obráti do troch mesiacov odo dňa kúpy Diela s problémom týkajúcim sa danej kúpy alebo Diela, budeme sa snažiť tento problém v dohľadnej dobe vyriešiť.
    4.10. Kupujúci je povinný skontrolovať Dielo ihneď po jeho prevzatí od Prepravcu. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia je povinný Nás o tom ihneď informovať, ale najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebude Artoco akceptovať.  
    4.11. Ak Kupujúci zistí poškodenie zásielky, nemusí takúto zásielku prevziať.
    4.12. Ak sa Kupujúci rozhodne prevziať zásielku aj napriek jej viditeľnému poškodeniu, preberá na seba zodpovednosť aj za prípadné poškodenie Diela.
    4.13. Autor Diela je plne zodpovedný za jeho dodanie načas, za jeho bezpečné zabalenie a za jeho poistenie pri preprave.
    4.14. Autor Diela nie je zodpovedný za oneskorené dodanie Diela zapríčinené Prepravcom, za nesprávnu adresu uvedenú Kupujúcim a za poškodené alebo stratené Dielo zapríčinené Prepravcom (v týchto prípadoch bude reklamácia adresovaná Prepravcovi).
 
5. Záruka a reklamácie
 
    5.1. Záruka Diela sa nevzťahuje na poškodenia zapríčinené nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním Diela.
    5.2. Postup pri reklamácii:
    5.2.1. Kupujúci je povinný ihneď informovať Artoco o poškodení Diela, a to zaslaním e-mailu s podrobným popisom (najlepšie aj s aktuálnou fotografiou) poškodenia.
    5.2.2. Kupujúci nesmie poslať Dielo späť, pokiaľ k tomu nedostane inštrukcie od Nás.
    5.2.3. Nové alebo opravené Dielo doručíme bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.
    5.2.4. Záruka začína plynúť dňom doručenia Diela na adresu Kupujúceho.

6. Vrátenie Diel

    6.1. Pokiaľ nie je Kupujúci úplne spokojný s objednaným tovarom, má právo obchod stornovať.
    6.2. Postup pri vrátení Diel:
    6.2.1. Kupujúci môže stornovať nákup do 7 dní odo dňa dodania Diela. Stornovanie nákupu musí požiadať e-mailom na adrese info@artoco.sk.
    6.2.2. Ak už Kupujúci prevzal objednané Dielo od Prepravcu, alebo už bolo toto dielo odoslané, bude v tomto prípade Kupujúcemu vrátená zálohová platba znížená o cenu poštovného a balného.
O tom, či už bolo Dielo odoslané, budeme Kupujúceho informovať ihneď po prijatí žiadosti o stornovanie nákupu.
    6.2.3. Ak ešte nebolo objednané Dielo odoslané, vráti Artoco Kupujúcemu celú zálohovú sumu v plnej výške.
    6.2.4. Kupujúci je plne zodpovedný za Dielo a za jeho spiatočné zaslanie až do doby jeho prevzatia Dodávateľom. Poštovné náklady a balné spojené s odoslaním Diela hradí v plnom rozsahu Kupujúci.
    6.2.5. Zálohová platba bude Kupujúcemu vrátená až po spätnom prijatí Diela v nepoškodenom stave.
    6.2.6. Kupujúci si musí uschovať všetky doklady o odoslaní Diela a o jeho adekvátnom poistení.
    6.3. Stornovanie nákupu nie je možné v prípade Diel vyrobených na zákazku, alebo pri poskytnutí služieb.
    6.4. Celá komunikácia prebieha výhradne iba medzi Kupujúcim a Predávajúcim (čiže Artoco.sk). Za porušenie týchto podmienok hrozí prerušenie spolupráce medzi Artocoom a Kupujúcim, možné ukončenie využívania našej stránky Kupujúcim a i prípadné žiadanie náhrady straty zisku.
    6.5. Predávajúci nie je zodpovedný za vyzdvihnutie stornovaného tovaru od Kupujúceho, ale v prípade, ak dôjde k takejto dohode, hradí v plnom rozsahu náklady s tým spojené Kupujúci.
    6.6. Pravidlá o stornovaní Diel platia iba v prípade, že si Kupujúci nákup rozmyslí (nie v prípade reklamácií poškodeného tovaru a pod.).
    6.7. Strata Diela alebo jeho poškodenie je pri preprave veľmi zriedkavá. Naši umelci balia Diela s veľkou opatrnosťou a s čo najväčšou obozretnosťou, tak aby sa Dielo ku Kupujúcemu dostalo v nepoškodenom stave.
Celá preprava je poistená a vybavená všetkými potrebnými dokladmi, aby sa v sporných prípadoch dala situácia riešiť priamo s Prepravcom.

7. Objednanie služieb

    7.1. Celé objednanie a sprostredkovanie služby je na Našich stránkach pre Kupujúceho bezplatné.
    7.2. Objednaním služby (uskutočnené odoslaním elektronickej „Objednávky na službu“) Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Taktiež tým akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.
    7.3. Odoslaný formulár na objednanie služby je záväznou Objednávkou na vyhotovenie diela vybraným umelcom.
    7.4. Prijatie Objednávky potvrdí Artoco e-mailom, v ktorom budú všetky detaily, postup a náležitosti potrebné k uskutočneniu objednanej služby.
     7.5. Na Objednanie služieb sa nevzťahuje stornovanie Objednávky a taktiež záručné a reklamačné podmienky. Tieto podmienky na seba môže a nemusí prebrať zákazkou poverený Autor.

8. Ochrana osobných údajov

    8.1. Kupujúci je povinný uviesť svoje pravdivé, aktuálne a kompletné údaje (Artoco použije tieto informácie aj pri dodávke Diel).  Ak Kupujúci uvedie nesprávne alebo nekompletné údaje, prípadne bude mať Artoco dôvodné podozrenie, že uvedené údaje sú nepravdivé, zavádzajúce alebo nekompletné, vyhradzuje si Artoco právo pozastaviť, alebo vymazať konto používateľa.
    8.2. Artoco nikdy neposkytne osobné údaje tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka týchto Dát. Artoco sa taktiež zaväzuje, že osobné údaje nepoužije na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetového obchodu www.artoco.sk.
    8.3. Artoco sa zaväzuje, že na želanie užívateľa (i bez udania dôvodov) vymaže kedykoľvek jeho osobné údaje zo svojej databázy.

Práva a povinnosti Kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.


SEKCIA PREDAJA DIEL

ísť na SEKCIU NÁKUPU DIEL
ísť na VŠEOBECNÚ SEKCIU
- v tejto sekcii nájdete platné obchodné podmienky týkajúce sa prevažne (ale nie výhradne) predávajúcich umelcov na našej stránke,
- obchodné podmienky definované v tejto sekcii sa vzťahujú na obchodné vzťahy, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu http://www.artoco.sk a špecifikujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Dodávateľom.


9. Predaj Diel

    9.1. Na predaj Diel na Našich stránkach sa musí užívateľ najskôr zaregistrovať v sekcii Užívateľ / Registrácia.
    9.2. Dodávateľ svojou registráciou na stránkach www.artoco.sk  záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Odoslaním registračného formulára Dodávateľ akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok.
    9.3. Potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho sa Dodávateľ zaväzuje v čo najkratšom čase, a to najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia Objednávky, poslať dielo Kupujúcemu spôsobom, aký je dohodnutý v Objednávke.
    9.4. Po prijatí Objednávky od Kupujúceho bude Artoco následne informovať Autora Diela e-mailom, v ktorom budú obsiahnuté všetky inštrukcie a detaily potrebné k odoslaniu Diela Kupujúcemu.
    9.5. Kupujúci má právo vybrať si spôsob doručenia Diela a tento spôsob musí Dodávateľ dodržať (inštrukcie o spôsobe doručenia budú obsiahnuté v e-mailovom potvrdení). Vo všetkých prípadoch sa bude jednať o dodaciu službu na dobierku.
    9.6. Autor diela má právo navŕšiť cenu Diela o poštovné a poplatky súvisiace so zabalením Diela. Kupujúci je o týchto poplatkoch informovaný.
    9.7. Celá komunikácia prebieha výhradne iba medzi Dodávateľom a Predávajúcim (čiže Artoco.sk). Za žiadnych okolností nie je dovolené, aby Dodávateľ priamo kontaktoval Kupujúceho, pokiaľ na to nedostal písomné inštrukcie.
Za porušenie týchto podmienok hrozí prerušenie spolupráce medzi Artocoom a Dodávateľom, možné   ukončenie využívania našej stránky Dodávateľom a i prípadné žiadanie náhrady straty zisku.
    9.8. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Kupujúceho pri zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím. Autorské práva však predajom nezanikajú.
    9.9. Registráciou na Našich stránkach sa zaväzujete poskytnúť 2 –ročnú záruku na každé Dielo, ktoré predáte cez Artoco web stránku.

10. Cena a platby

    10.1. Autorovi nebude honorár za predané Dielo vyplatený od Nás, alebo priamo od Kupujúceho cez Prepravcu (dodacia služba na dobierku).
    10.2. V prípade, že má Kupujúci záujem o vytvorenie Diela na zákazku, zorganizuje celú zákazku Artoco. Artoco pošle Dodávateľovi všetky potrebné údaje, aby táto objednávka mohla byť zrealizovaná/.
    10.3. Dodávateľ súhlasí s tým, že všetky zobrazené ceny na Artoco web stránke budú automaticky navýšené o Našu 20% províziu. Autorovi Diela však bude vyplatená vždy suma, ktorú uviedol v registračnom formulári Diela.

11. Záruka a reklamácie
 
    11.1. Dodávateľ musí poskytnúť 2-ročnú záruku na každé Dielo predávané cez Našu web stránku.
     11.2. Pokiaľ Dodávateľ odošle Kupujúcemu Dielo poškodené, alebo sa vyskytne na Diele chyba nezavinená vinou Kupujúceho, je Dodávateľ povinný na vlastné náklady túto chybu čo najskôr odstrániť a hradí všetky výdavky s touto opravou spojené (poštovné, balné a pod).
    11.3. Záručná lehota začína plynúť odo dňa, v ktorom bolo Dielo doručené Kupujúcemu.
     11.4. Predávajúci ručí Dodávateľovi za správnu Objednávku tovaru a za včasné oznámenia vo veci predávaného Diela.
     11.5. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia Diela, ktoré vznikli jeho nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním.

12. Doručenie a vrátenie Diel
 
    12.1. V prípade, že Kupujúci odmietne prevziať Dielo od Prepravcu, vyplatíme Autorovi celé poštovné náklady a balné. Autor Diela Nás musí o takomto prípade včas informovať, aby sme mohli uskutočniť vrátenie platby.
     12.2. Diela, ktoré sú Dodávateľovi vrátené ako nevyzdvihnuté, smie Autor znovu poslať Kupujúcemu len na vyžiadanie Predávajúceho. V tomto prípade nesie Kupujúci všetky náklady spojené s opakovaným doručením v plnej výške.
    12.3. V prípade, že Kupujúci neprejaví ochotu spolupracovať ani po predchádzajúcom upozornení, je Dodávateľ oprávnený objednané Dielo predať inému záujemcovi.
    12.4. Dodávateľ súhlasí s tým, že Kupujúci môže stornovať Objednávku, a to kedykoľvek do 7 dní odo dňa doručenia Diela aj bez udania dôvodu (toto právo platí v prípade, ak si Kupujúci kúpu Diela rozmyslí).
 Ak si Kupujúci toto právo uplatní, musí Dodávateľ prebrať vrátené dielo od Prepravcu a vyplatiť späť celú sumu za dielo. Predávajúci, následne preplatí Autorovi všetky poštovné náklady a balné.
    12.5. V prípade, že Kupujúci stornuje kúpu Diela, je Dodávateľ povinný vrátiť celú prijatú platbu, a to v hotovosti pri prevzatí vráteného Diela od Prepravcu (Dielo bude doručené na dobierku).
    12.6. Pokiaľ Kupujúci využije stornovanie Objednávky krátko po jej podaní, bude Artoco o tejto skutočnosti informovať Autora čo najskôr, aby sa predišlo odoslaniu Diela.
    12.7. Autor Diela je plne zodpovedný za jeho dodanie načas, za jeho bezpečné zabalenie a  poistenie pri preprave.
    12.8. Autor Diela nie je zodpovedný za oneskorené dodanie Diela zapríčinené Prepravcom, za nesprávnu adresu uvedenú Kupujúcim a za poškodené alebo stratené dielo zapríčinené Prepravcom (v týchto prípadoch bude reklamácia adresovaná Prepravcovi a nie Dodávateľovi).
    12.9. Dodávateľ nestráca autorské práva predajom svojho Diela. Obrázkový materiál použitý na prezentáciu Diel podlieha platným zákonom o autorských právach. Všetky fotografie Diel sú určené len k prezeraniu a nie je povolené zriaďovať si žiadne kópie s výnimkou súkromných účelov.

13. Služby na zákazku

    13.1. Artoco sprostredkuje Umelcovi zákazku na Dielo na základe prijatej elektronickej Objednávky služby od Kupujúceho. Artoco neoveruje a neručí za údaje poskytnuté Kupujúcim v Objednávkovom formulári.
    13.2. Artoco bude e-mailom čo najskôr informovať príslušného Umelca, že bola prijatá Objednávka na jeho inzerované služby.
    13.3. Umelec musí potvrdiť e-mailom, že o vykonanie takejto služby má záujem a tým aj potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Zároveň akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.
    13.4. Umelcov odoslaný e-mailový súhlas k vykonaniu objednanej Služby je pre Artoco záväznou Objednávkou na sprostredkovanie realizáciu zákazky.
    13.5. Prijatie súhlasu Umelca potvrdí Artoco zaslaním Faktúry za sprostredkovanie na Umelcovu e-mailovú adresu spolu so všetkými platobnými detailmi. Artoco si za sprostredkovanie zákazky účtuje od Umelca jednorázový poplatok 10,- Eur, ktorý je splatný ihneď po prijatí Faktúry.
    13.6. Po prijatí platby na Náš účet, poskytne  Artoco Umelcovi všetky detaily o objednávke Kupujúceho, ktoré sú potrebné na uskutočnenie objednanej služby.
     13.7. Na Objednanie služieb sa nevzťahuje stornovanie Objednávky, ako aj záručné a reklamačné podmienky. Tieto podmienky na seba môže a nemusí prebrať zákazkou poverený Autor.

14. Registrácia, konto a heslo Autora

    14.1. Autor vyplní pri registrácii registračný formulár, pričom si zvolí svoje heslo, ktoré je spolu s kontom povinný chrániť pred zneužitím.
Dodávateľ je plne zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sa pod jeho kontom uskutočnia.
V prípade zistenia zneužitia konta, alebo akéhokoľvek porušenia súkromia konta, je používateľ konta povinný ihneď informovať Artoco o tejto skutočnosti.
Používateľ konta je v rámci vlastnej bezpečnosti povinný odhlásiť sa zo svojho konta vždy, keď opúšťa Našu web stránku.
    14.2. Dodávateľ je povinný a plne zodpovedný za originalitu ponúkaného Diela a za prešetrenie skutočnosti oprávnenia predaja Diela do krajiny Kupujúceho (v prípade uskutočnenia predaja za hranice krajiny Dodávateľa).
    14.3. Dodávateľ sa zaručuje, že za všetky informácie, dáta, text, softvér, hudbu, zvuk, fotografie, grafické materiály, video, odkazy, správy a ďalšie materiály (‚Dáta‘), uverejnené verejne alebo súkromne, zodpovedá osoba, ktorá ich uverejnila. Znamená to tiež, že Dodávateľ (nie Artoco) je plne zodpovedný za všetky Dáta, ktoré nahral, poslal alebo inak uverejnil na Našich web stránkach.
    14.4. Artoco v žiadnom prípade nezodpovedá a nekontroluje Dáta uverejnené na Artoco stránkach, a preto negarantuje pravosť, originalitu, kvalitu a správnosť uverejnených Dát.
Dodávateľ zároveň súhlasí s tým, že sa na Našich stránkach sa môžu vyskytnúť neslušné, nemravné alebo inak poburujúce Dáta.
    14.5. Ako Autor, registrovaný užívateľ stránok alebo osoba inzerujúca na Našich stránkach sa zaväzujete nepoužívať Artoco stránky na:
    14.5.1. nahrávanie, posielanie, prenášanie, alebo iné sprístupnenie dát, ktoré sú nezákonné, urážajúce,  vulgárne, hanlivé, alebo inak odporujúce dobrým mravom, či poškodzujúce súkromie
    14.5.2. diskriminačné, rasistické, alebo etnicky neznášanlivé
    14.5.3. vydávanie sa za inú osobu alebo organizáciu
    14.5.4. hanenie za účelom diskreditácie osoby alebo jeho diela
    14.5.5. uverejňovanie Dát, ktorých nie je právoplatným majiteľom (najmä v prípade diel vytvorených pod ‚zastrešením‘ inej organizácie alebo zamestnávateľa)
    14.5.6. uverejnenie Dát, na ktoré nemá vlastnícke, autorské alebo patentové práva
    14.5.7. uverejnenie alebo posielanie reklám, pyramídových alebo reťazových e-mailov, spamov alebo akýchkoľvek iných neoprávnených Dát podobného druhu
    14.5.8. nahrávanie, posielanie, uverejňovanie akýchkoľvek Dát, ktoré obsahujú softvérové vírusy, stránky alebo programy určené na deštrukciu alebo narušenie počítačového systému, hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia
    14.5.9. vstupovanie, narušovanie alebo napadanie softvéru slúžiaceho na fungovanie Artoco web stránky alebo obmedzenie, či znemožnenie fungovania siete napojenej na Artoco web stránku
    14.5.10. sledovanie alebo stopovanie inej osoby
    14.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri obchodovaní s Kupujúcimi bude postupovať podľa spoločenského kódexu slušného správania a s profesionálnym prístupom. Zároveň, súhlasí s tým, že Artoco si vyhradzuje právo odmietnuť, alebo odstrániť akékoľvek Dáta nahrané na Našej web stránke. Toto právo sa vzťahuje aj na akékoľvek diela, ktoré porušuje tieto Obchodné podmienky, alebo ktoré podľa uváženia Artocou nedosahujú úroveň umeleckého diela, nedosahujú požadovanú kvalitu, alebo nie sú totožné so zameraním Našich stránok.
    14.7. Artoco si vyhradzuje právo uložiť alebo odstrániť z Našej web stránky akékoľvek Dáta, ktoré nie sú v súlade so zákonom a uverejnenými Obchodnými podmienkami, previňujú sa voči tretím osobám alebo ohrozujú Artoco web stránku, či jej tím a užívateľov.
    14.8. Vzhľadom na celosvetové rozšírenie internetu, je každý užívateľ Našej web stránky zodpovedný za všetky Dáta, ktoré vložil na Artoco web stránku a je zodpovedný za ich zákonnosť vo všetkých krajinách, kde sa môže naša stránka vyskytnúť.
    14.9. Dodávateľ je plne zodpovedný za dodržiavanie zákonov akejkoľvek krajiny, v ktorej sa uskutočňuje obchod s jeho Dielom (predovšetkým pri vývoze a dovoze Diel z krajiny a pri rešpektovaní zákonov príslušných vierovyznaní v dotknutých krajinách).
    14.10. Dodávateľ svojou registráciou súhlasí, že Artoco môže použiť jeho Dielo na reklamné účely spojené s propagáciu web stránky. Artoco môže uverejniť Dodávateľove Dielo na Našej web stránke, pokiaľ budú zachované všetky zákony o autorstve Diela.
    14.11. V prípade, že si Dodávateľ praje zrušiť konto na našej web stránke, musí oznámiť túto požiadavku písomne prostredníctvom  e-mailu: info@artoco.sk. Iná forma žiadosti zrušenia konta môže byť prehliadnutá a nemusí byť akceptovaná.

Práva a povinnosti Dodávateľa sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.


VČEOBECNÁ SEKCIA

ísť na SEKCIU NÁKUPU DIEL
ísť na SEKCIU PREDAJA DIEL
15. Používanie Artoco webstránky

    15.1. Niektoré Dáta na Našej web stránke môžu mať obsah prístupný len pre dospelé osoby. Na prezeranie takýchto Dát musíte mať viac 18 rokov.
    15.2. Artoco nezodpovedá za obsah Dát, ktoré boli vložené na stránku používateľmi web stránky. Používaním Našich stránok  berie užívateľ na vedomie, že môže byť vystavený Dátam, ktoré môžu byť obscénne, nemravné alebo inak poburujúce.
    15.3. Artoco nezodpovedá za žiadne výpadky, stratu alebo zničenie Dát pri ich uložení alebo pri ukladaní na Našu stránku.
    15.4. Používaním Našich stránok užívateľ súhlasí, že Artoco si má právo určiť časové ohraničenie (po akú dobu budú Dáta na Našej stránke uložené)  a ohraničenie množstva dát (ktoré môže jeden užívateľ uložiť na našich serveroch). Tieto limity (ohraničenia) môže Artoco kedykoľvek zmeniť i bez predchádzajúceho upozornenia alebo udania dôvodu.
    15.5. Artoco nezodpovedá za žiadne straty Dát na Našej stránke, vrátane odkazov, komunikácie medzi užívateľmi alebo akýchkoľvek Dát, ktoré cez Našu stránku prešli.
    15.6. Artoco si vyhradzuje právo deaktivovať kontá, ktoré neboli používané dlhší čas.
    15.7. Artoco si vyhradzuje právo upraviť, zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť stránku s predchádzajúcim upozornením, ale i bez neho. V takomto prípade súhlasí užívateľ s tým, že Artoco nebude zodpovedať za prípadné vzniknuté ujmy zo zisku alebo akékoľvek iné škody, ktoré týmto môžu vzniknúť.
    15.8. Používateľ Našich web stránok sa zaväzuje dodržiavať a rešpektovať súkromie všetkých ostatných užívateľov web stránky. Všetky osobné informácie získané na Artoco web stránke nesmie užívateľ zneužiť na iné účely, ktoré by nesúviseli s používaním Našej web stránky a ani ich nesmie poskytnúť žiadnej tretej osobe. Používateľ môže použiť súkromné údaje len v súlade s občianskymi zákonmi a so zákonom o ochrane súkromia.
    15.9. Artoco si vyhradzuje právo zverejniť nevyhnutné Dáta, ktoré užívatelia Našich stránok umiestnili na Artoco web stránke:
    15.9.1. ak je to nevyhnutné pre účely zákona,
    15.9.2. v prípade porušenia týchto Obchodných podmienok,
    15.9.3. v prípade šetrenia práv tretích strán/osôb,
    15.9.4. na ochranu práv či osobnú ochranu Artoco stránky a jej tímu, užívateľov web stránky a verejnosti.
    15.10. Artoco si vyhradzuje právo kedykoľvek zablokovať akékoľvek konto, alebo znemožniť užívateľovi vstup na Naše web stránky, prípadne i vymazať akékoľvek vložené Dáta na Našu web stránku (v týchto prípadoch môže byť pádnym dôvodom nedostatočné používanie konta, alebo je Artoco presvedčený, že boli porušené Obchodné podmienky, alebo sa voči ich kódexu užívateľ previnil).
Užívateľ používaním web stránky berie na vedomie, že zablokovanie alebo zrušenie jeho konta môže prebehnúť aj bez predchádzajúcej výzvy, či upozornenia. V takomto prípade sa Artoco nebude zodpovedať za prípadné vzniknuté ujmy zo zisku alebo akékoľvek iné škody, ktoré týmto môžu užívateľovi vzniknúť.
    15.11. Artoco sa zaväzuje, že na želanie užívateľa vymaže kedykoľvek jeho osobné dáta zo svojej databázy.
    15.12. Akékoľvek služby alebo dohody využité cez inzerciu na našich stránkach, sú výhradne uzavreté medzi užívateľom a danou spoločnosťou/osobou. Artoco nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť a dôveryhodnosť takýchto spoločností/osôb.
    15.13. Obrázkový materiál použitý na prezentáciu Diel na Našej web stránke podlieha platným zákonom o autorských právach. Všetky fotografie diel sú určené len k prezeraniu. Nie je povolené zriaďovať si žiadne kópie s výnimkou súkromných účelov.
    15.14. Artoco nie je zodpovedný za priame, nepriame alebo akékoľvek iné škody (vrátane ujmy na zisku, právach a pod.), ktoré vznikli:
    15.14.1. pri nevedomosti s manipuláciou stránky,
    15.14.2. pri neautorizovanom manipulovaní s Dátami užívateľa,
    15.14.3. pri akýchkoľvek iných záležitostiach týkajúcich sa Artoco web stránky.
    15.15. V prípade, že si užívateľ praje zrušiť konto na našej web stránke, musí oznámiť túto požiadavku písomne prostredníctvom e-mailu: info@artoco.sk. Iná forma žiadosti zrušenia konta môže byť prehliadnutá a nemusí byť akceptovaná.

16. Vyhlásenia

    16.1. Artoco neručí za pravdivosť akýchkoľvek informácií vložených na stránky užívateľmi a ani za ich legálnosť a súlad so zákonom.
    16.2. Na stránkach Artoco web stránky sa nachádzajú linky s odkazmi na iné stránky. Artoco nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto stránok a ani nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu z používania týchto web stránok vyplynúť.
    16.3. Artoco nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo škody, ktoré vznikli stratou Dát alebo stratou zisku pri obchodoch sprostredkovaných Našimi stránkami.
    16.4. Pri každom spore siaha naše ručenie najviac do výšky ceny konkrétneho diela, o ktoré sa v tomto spore jedná.
    16.5. Akékoľvek stiahnutie Dát z Našich stránok je na vlastnú zodpovednosť a užívateľ je plne zodpovedný aj za akékoľvek škody, ktoré môže toto stiahnutie jeho počítaču spôsobiť.
    16.6. Žiadna rada alebo informácia podaná verbálne či písomne, nemá väčšiu platnosť ako informácie obsiahnuté v týchto Obchodných podmienkach.
    16.7. Artoco môže oznamy a upozornenia doručovať poštou alebo e-mailom. Artoco môže zobraziť oznamy alebo odkazy aj na svojich stránkach a tento spôsob je tiež právoplatným prostriedkom oznámenia.  

17. Autorstvo a intelektuálne vlastníctvo

    17.1. Názov, autorské práva a intelektuálne vlastnícke práva obsiahnuté na Našich stránkach, či už v Našom alebo užívateľovom vlastníctve, ostávajú výhradne vo vlastníctve Artocou alebo autora týchto Dát. Artoco bude tieto práva prísne sledovať a chrániť i mimo hraníc Slovenskej Republiky.
    17.2. Autorom ostáva vlastnícke a autorské právo k vystavovaným dielam, aj ich fotografiám a tretia osoba ich môže použiť iba výhradne s písomným súhlasom autora.
Všetky fotografie a vyobrazenia Diel podliehajú autorským právam a môžu byť z našej web stránky kopírované, nahrané alebo reprodukované iba s písomným súhlasom Autora. V prípade porušenia autorských práv môžeme pristúpiť k riešeniu sporu aj súdnou cestou.
    17.3. Je zakázané kopírovať, publikovať, prenášať, predávať, reprodukovať, distribuovať, vystavovať alebo akokoľvek inak nepovolene používať akékoľvek dáta z Artoco web stránky bez nášho súhlasu.

18. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky podliehajú zákonom Slovenskej Republiky. Tieto podmienky nepodliehajú Medzinárodným zákonom o predaji tovaru, ktorý je týmto jednoznačne vylúčený.